home diensten

 

5%-regeling bij nieuwbouw
Indien u een koop-/aannemingsovereenkomst bent aangegaan voor een nieuwbouwwoning, kan deze een zogenoemde 5%-regeling bevatten betreffende gebreken bij de oplevering van de woning. Hieronder volgt een toelichting op deze regeling die van toepassing is op koop-/aannemingsovereenkomsten die n 31 augustus 2003 zijn gesloten.


Toelichting bij artikel 7:768 Burgerlijk Wetboek, ook wel genoemd: 5%-regeling

Bedoeling van de regeling
Om te zorgen dat de aannemer (in uw contract meestal aangeduid als: "de ondernemer") uw nieuwbouwwoning punctueel zal opleveren, wordt 5% van de door u te betalen aanneemsom (de helft van de laatste bouwtermijn) geblokkeerd zolang de oplevering niet geheel akkoord is. Deze 5% is dus wel door u betaald, maar staat nog niet ter vrije beschikking van de aannemer. Zij geldt als drukmiddel voor de aannemer om punctueel en voortvarend uw huis op te leveren.

Wijze van blokkeren
De 5% kan ter keuze van de aannemer geblokkeerd worden:
a. hetzij doordat u de helft van de laatste bouwtermijn (zijnde 5%) bij de notaris moet storten, die het bedrag in depot houdt totdat hij het aan de aannemer mag uitkeren;
b. hetzij doordat de aannemer een bankgarantie ter grootte van deze 5% stelt, welke bankgarantie geblokkeerd blijft totdat deze mag worden vrijgegeven.
Deze twee wijzen van blokkeren worden hierna verder beschreven.

De oplevering/betaling laatste termijn
Vlak vr de oplevering van uw woning door de aannemer moet u de totale koop-/aanneemsom + de eventuele meerwerknota's hebben voldaan. De laatste aanneemtermijn wordt gedeclareerd vr de oplevering en bedraagt 10% van de aanneemsom.
a. De helft van deze termijn (zijnde 5%) moet u betalen aan de aannemer, de andere helft (eveneens 5%) moet u betalen aan de notaris. De notaris houdt dit gedeelte in depot.
b. Indien de aannemer voor het bedrag van de laatste 5% bij de notaris een bankgarantie heeft gedeponeerd, moet u de laatste 5% van de aanneemsom rechtstreeks overmaken naar de rekening van de aannemer (7:768 lid 3 BW).
De oplevering en sleuteloverdracht zullen niet plaatsvinden indien niet alle verschuldigde bedragen tijdig zijn voldaan. Op de dag van de oplevering inspecteert u met een medewerker van de aannemer de woning. U kunt zich daarbij op eigen kosten laten bijstaan door een deskundige.

De oplevering is akkoord
Indien de woning door u akkoord wordt bevonden, tekent u het proces-verbaal van oplevering tweemaal. De aannemer ondertekent dit eveneens en zendt het proces-verbaal van oplevering naar de notaris. Na 3 maanden na de oplevering keert de notaris het depotbedrag uit aan de aannemer dan wel geeft hij de bankgarantie vrij aan de aannemer.

Gebreken en/of tekortkomingen bij de oplevering
Als u bij de oplevering gebreken en/of tekortkomingen constateert, worden deze vermeld op het proces-verbaal van oplevering. U hoeft dan geen akkoord te geven voor uitkering van deze 5% aan de aannemer totdat de gebreken en/of tekortkomingen zijn verholpen. Na de oplevering heeft de aannemer 3 maanden de tijd om alle (eventuele) gebreken te herstellen die zijn geconstateerd bij de oplevering en op het opleveringsrapport zijn vermeld. De 5%-regeling geldt ook voor gebreken die binnen die periode van 3 maanden alsnog te voorschijn komen, en dus niet op het opleveringsrapport staan vermeld. Na 3 maanden na de oplevering moet de notaris de 5% vrijgeven aan de aannemer, tenzij u de notaris voordien schriftelijk bericht dat dit niet moet gebeuren. Dit kan door middel van een brief of fax naar ons kantoor.
Hierin dient u te vermelden:
- of het volledige 5%-bedrag danwel een lager bedrag dient te worden vastgehouden;
- een opsomming van de gebreken waarvoor de 5%-regeling nog geldt;
en u dient een kopie van deze brief of fax aan de aannemer te sturen.
In dat geval blijft de 5% bij de notaris geblokkeerd.
Let op: deze brief dient binnen de termijn van 3 maanden door ons ontvangen te zijn. Ontvangen wij de brief te laat dan kunnen wij helaas niets meer voor u doen.

Wanneer moet de notaris het depot uitkeren dan wel de bankgarantie vrijgeven?
De notaris is jegens de aannemer verplicht tot uitbetaling van het depot-bedrag dan wel vrijgeven van de bankgarantie aan de aannemer:
a. als u daarmee schriftelijk akkoord bent gegaan en de notaris daarvan een duidelijke kopie heeft ontvangen;
b. als de aannemer tot zekerheid van de nakoming een nieuwe bankgarantie heeft gesteld;
c. als bij een uitspraak die beide partijen bindt (bijvoorbeeld een vonnis van de rechtbank) beslist is dat blokkering van de 5% niet langer is gerechtvaardigd;
d. na verloop van 3 maanden na de oplevering indien u niet aan de notaris schriftelijk hebt laten weten dat de 5% (of een lager bedrag) geblokkeerd moet blijven.

Arbitrage
Mocht u er met de aannemer niet uitkomen, dan kunt u voor verdere informatie/stappen of arbitrage contact opnemen met het Garantie Instituut Woningbouw, www.giw.nl.

Boete voor u als u ten onrechte niet meewerkt aan vrijgeven 5%
Pas op: indien achteraf blijkt dat door uw toedoen de 5% onterecht niet is uitgekeerd aan de aannemer, dient u hem de wettelijke rente te vergoeden over de periode die is verstreken na afloop van de 3-maandstermijn.