home diensten

 

Ondernemingsrecht
Wij zijn u gaarne van dienst bij het oprichten van B.V.'s, N.V.'s, stichtingen en verenigingen, statutenwijzigingen, aandelenoverdrachten, emissies van aandelen, fusies, notariële aspecten van overnames, juridische splitsingen etc.
Tot onze cliënten behoren zowel particuliere ondernemers als grotere ondernemingen, beleggers/informal investors, projectontwikkelaars, plaatselijke overheden en publiekrechtelijke lichamen.

NIEUW BV-RECHT PER 1 OKTOBER

Op 1 oktober 2012 is het bv-recht ingrijpend gewijzigd. Voor u als aandeelhouder van een bv heeft dat ook gevolgen. Het verdient aanbeveling om specifieke bepalingen in de statuten onder de loep te nemen en eventueel aan te passen. In deze brief informeren we u daarover.

Hoofdlijnen nieuwe wet

De nieuwe wet heeft drie belangrijke gevolgen:
· De wetgever heeftgekozen voor een systeem van schuldeisersbescherming bij de uitkering van kapitaal. Daarmee verdwijnen onnodig gecompliceerde artikelen uit de wet.
· Statuten kunnen precies naar de wens van aandeelhouders kunnen worden ingericht. Daardoor kan in meer gevallen gebruik worden gemaakt van statuten in plaats van
  aandeelhoudersovereenkomsten, wat gunstig is, omdat statuten gemakkelijker zijn aan te passen.
· Het systeem van aandeelhoudersrechten is veel flexibeler geworden. Onder de nieuwe wet ontstaan allerlei mogelijkheden om de zeggenschap en het recht
  op uitkering precies zo te verdelen als wenselijk is.

Nieuwe mogelijkheden in statuten

Met de nieuwe wet kunnen nieuwe regelingen in statuten worden vastgelegd, waarvoor onder huidig recht allerlei extra overeenkomsten nodig waren. Te denken valt aan:

· een geschillenregeling
· een forumkeuze voor geschillen (of mediation)
· een specifieke waardebepaling voor aandelen
· instructierecht voor bestuurders door bijvoorbeeld de AvA of de RvC
· benoemingsrecht voor bestuurders, gekoppeld aan een specifiek aandeel
· specifieke stemrechten, per onderwerp gekoppeld aan aandelen
· earn out of earn in regelingen
· good leaver en bad leaver regelingen

Onbelast kapitaal uit de bv

De belemmerende bepaling van het verplichte minimumkapitaal van € 18.000 verdwijnt. De nominale waarde van het kapitaal hoeft ook niet meer in euro’s te luiden. Het mag ook in vreemde valuta. U kunt als aandeelhouder het kapitaal desgewenst uit de bv halen. Ook als er sprake is van meer gestort kapitaal dan het ‘oude’ wettelijke minimum. Als dit op de juiste wijze gebeurt, kan dat zonder belastingheffing. Bij een kapitaal van € 18.000 levert dit een eenmalig voordeel op van €4.500 (25% van € 18.000), omdat over deze terugbetaling geen aanmerkelijkbelangheffing van box 2 wordt geheven.

‘Nachgründungsregeling’ uit de statuten

De zogenoemde Nachgründungsregeling wordt afgeschaft. De regeling schrijft bepaalde formaliteiten voor bij transacties die een bv in de eerste twee jaar na oprichting aangaat met haar oprichters of aandeelhouders. De regeling is bedoeld om schuldeisers van de bv te beschermen tegen aandeelhouders die het aansprakelijk vermogen kort na oprichting uit de bv halen. Hiertegenover staat dat de aansprakelijkheid van bestuurders en aandeelhouders op een ander punt wordt aangescherpt (zie hierna). In voorkomende gevallen kunt u besluiten bij een bestaande bv de regeling uit de statuten te schrappen.

Blokkeringsregeling naar eigen inzicht te bepalen

Door de nieuwe wet is het makkelijker om de overdracht van aandelen wel of niet te beperken. De zogenoemde aanbiedingsregeling (de aandeelhouder moet aandelen eerst te koop aanbieden aan medeaandeelhouders) blijft het uitgangspunt, maar is niet langer verplicht. Deze kan achterwege blijven bij een bv met één aandeelhouder. Dit kunt u in de statuten regelen. Het verdient aanbeveling om zowel bij bestaande als nieuwe bv’s na te gaan welke regeling wenselijk is en waar nodig aanpassingen te maken.

Keuze uit verschillende rechten aandeelhouder

Bij de flex-bv kunnen verschillende soorten aandelen worden uitgegeven om aandeelhouders verschillende rechten toe te kennen. De stemrechtloze aandelen en winstrechtloze aandelen worden geïntroduceerd. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn bij uitgifte van aandelen aan werknemers, familieleden of financiers. Zijn de zeggenschap- en winstverhoudingen binnen uw bv helemaal naar wens ingericht?

Houd fiscale gevolgen soorten aandelen in de gaten

De nieuwe soorten aandelen kunnen fiscale gevolgen hebben, bijvoorbeeld als bv’s een fiscale eenheid willen aangaan. Dit is niet mogelijk als de moedervennootschap alleen stemrechtloze aandelen heeft (vereist is dat de moeder ten minste 95% van de stemrechten in de dochter heeft). Voor de bepaling of sprake is van een deelneming tellen zowel winst- als stemrechtloze aandelen mee. Bij het bepalen of sprake is van een aanmerkelijk belang, worden aandelen zonder stemrecht of winstrecht aangemerkt als aandelen van een bepaalde soort. Er kan dan eerder sprake zijn van een aanmerkelijk belang.

Geen besluit tot winstuitkering zonder balanstest

Bij een besluit tot uitkering geldt de balanstest. Besluiten tot uitkeringen van winst of uit de reserves zijn alleen mogelijk als het eigen vermogen van de bv groter is dan de wettelijke en statutaire reserves. De balanstest geeft uiteindelijk aan of tot een winstuitkering kan worden besloten. Als er – ondanks een negatieve balanstest – toch winst wordt uitgekeerd, leidt dit tot nietigheid en kan deze op grond van onverschuldigde betaling worden teruggevorderd.

Toetsen voordat de bv echt uitkeert

Een belangrijke nieuwe bepaling in de wetgeving is de uitkeringstoets. Het bestuur moet toetsen of de bv na betaling van de uitkering van reserves of dividend nog in staat is de (toekomstig) opeisbare schulden te betalen. Het is dus raadzaam alle (toekomstige) verplichtingen die de bv heeft, scherp in de gaten te houden. Bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de bv voor de tekorten (plus rente) die ontstaan door een uitkering die eigenlijk niet mogelijk was.

Oproepen algemene vergadering

Verschillende regels rondom de algemene vergadering worden gewijzigd. Aandeelhouders die het recht hebben de algemene vergadering bij te wonen kunnen het bestuur verzoeken de algemene vergadering bijeen te roepen. Zij moeten hiervoor gezamenlijk ten minste 1% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen (voorheen 10%). Het oproepen van aandeelhouders tot de algemene vergadering mag op elektronische wijze (bijvoorbeeld via e-mail), tenzij de statuten anders bepalen. Bovendien wordt de wettelijke oproepingstermijn voor de algemene vergadering verkort naar ten minste acht dagen (voorheen vijftien dagen). Wilt u dat aanhouden, zorg er dan wel voor dat de termijn in de statuten is gewijzigd.

Besluitvorming buiten de algemene vergadering

Besluitvorming buiten de vergadering om wordt mogelijk als alle vergadergerechtigden hebben ingestemd met deze wijze van besluitvorming. De besluitvorming zelf gaat bij volstrekte meerderheid, tenzij de wet of de statuten een andere meerderheid voorschrijft. De ‘oude’ regels schreven voor dat zo’n besluit unaniem moest worden genomen. De stemmen moeten schriftelijk worden uitgebracht. Dat kan bijvoorbeeld ook via e-mail, tenzij in de statuten anders is bepaald. Op die manier kan de bv sneller handelen.

Vaststellen van de jaarrekening

Als alle bestuurders tevens aandeelhouders zijn, dan volstaat voortaan voor het vaststellen van de jaarrekening de ondertekening daarvan door alle bestuurders en commissarissen. Er hoeft geen algemene vergadering meer te worden gehouden om de jaarrekening vast te stellen. Er geldt wel als voorwaarde dat alle vergadergerechtigden kennis hebben kunnen nemen van de opgemaakte jaarrekening en instemmen met deze wijze van vaststelling.

Gegevens certificaathouders in aandeelhoudersregister

Het aandeelhoudersregister moet voor 1 oktober 2013 vermelden of aan certificaathouders wel of niet vergaderrecht toekomt. Er moeten dan de volgende gegevens worden opgenomen: de namen en adressen van de houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden, vermelding van de datum waarop het vergaderrecht aan hun certificaat is verbonden en de datum van erkenning of betekening.

Tijd voor aanpassingen?

Bestaande bv’s zijn automatisch overgegaan naar het nieuwe regime. Maar in veel statuten staat de inhoud van (oude) wetsartikelen of wordt hiernaar verwezen. Om niet voor verrassingen te komen staan, is het raadzaam de statuten van bestaande bv’s te controleren. Goede statuten kunnen veel onduidelijkheid, discussie en rechtszaken achteraf voorkomen. Er kan ook worden beoordeeld hoe u het beste optimaal gebruik kunt maken van de nieuwe mogelijkheden die de flex-bv biedt. Verplichte wijziging van de statuten is echter niet aan de orde.

Meer weten?

Wilt u meer informatie, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. Wij zijn graag bereid een en ander nader toe te lichten.