home algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden

Geleijns Uw Notaris (hierna: Geleijns) is de naam van het kantoor van notaris mr drs M.J.G. Geleijns. Het kantoor stelt zich ten doel om het ambt van notaris uit te oefenen, zulks in de meest ruime zin. In die uitoefening kan het kantoor zich laten bijstaan door personen die door hem bij de uitvoering van de opdrachten van zijn cliënten worden ingeschakeld.
Iedere aansprakelijkheid van Geleijns is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van de verzekerde komt. De notaris is lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoet aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht.
Bij het inschakelen van derden zal Geleijns zoveel als nodig is overleg met de opdrachtgever voeren. Geleijns is niet aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Geleijns met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, wordt aan de opdrachtgever een honorarium in rekening gebracht met een minimum van 50% van het voor een dergelijke opdracht normaliter door Geleijns in rekening te brengen honorarium.
Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de opdrachtgever.
Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de notaris en van al diegenen die voor hem werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.
Op de rechtsverhouding tussen Geleijns en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland. Op de dienstverlening van Geleijns is de klachten- en geschillenregeling als bedoeld in de Verordening Klachten- en geschillenregeling van de KNB van toepassing.


Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten. De algemene voorwaarden zijn in het Nederlands en in het Engels gesteld. In geval van geschil over de inhoud of strekking van deze voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.
Een Nederlandse notaris is wettelijk verplicht transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.

General Conditions

Geleijns Uw Notaris (hereinafter: Geleijns) is the name of civil law notary M.J.G. Geleijns office which has for its aims to practice the function of civil law notary, such in the widest sense. The office may seek assistance from persons to be engaged by it to carry out instructions from its clients.
Every and all liability of Geleijns is limited to the amount which shall be paid under the professional insurance(s) relating to the matter in question, to be increased with the amount which shall be for the own risk of the insured according to the terms and conditions of the insurance policy. The civil law notary is a member of the Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) and meets the insurance obligation prescribed by the KNB.
In seeking assistance of third parties Geleijns shall insofar as necessary contact the principal. Geleijns shall not be liable for any failure of these third parties. Any instructions will only be accepted and carried out by Geleijns setting aside the articles 7:404 and 7:407 clause 2 of the Dutch Civil Code.
If an instruction is withdrawn by the principal, a notarial fee of at least 50% of the fee usually charged by Geleijns for a similar instruction shall be charged to the principal.
Payment of invoices must be made within fourteen days after the invoice date, unless otherwise agreed upon or otherwise stated. If this term is exceeded, the principal shall be in default and a late payment interest shall be due, equal to the statutory interest. If recovery measures must be taken against the principal who is in default, the costs relating to this recovery shall be for account of the principal.
All terms in these general conditions are made for the civil law notary, as well as for all persons employed by him and for those who were employed by him.
Only Dutch law applies to the legal relationship between Geleijns and the principal. On services rendered by Geleijns the complaints and disputes settlement mechanism as meant in the Verordening Klachten- en geschillenregeling (Regulation on Complaints- and Disputes) of the KNB applies. Any dispute shall be brought before the competent judge in the Netherlands only. These general conditions will also apply to supplementary and subsequent instructions. The general conditions are drawn up in the Dutch and in the English language. In case of a dispute about the contents or meaning of these conditions the Dutch text will be binding.
A Dutch civil law notary is legally obliged to report transactions with an unusual character to the governmental Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (Centre for Report of Unusual Transactions).