home algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden / privacyverklaring Geleijns Uw Notaris en Centraal Levenstestamentenregister

Geleijns Uw Notaris (hierna: Geleijns) is de naam van het kantoor van notaris mr drs M.J.G. Geleijns. Het kantoor stelt zich ten doel om het ambt van notaris uit te oefenen, zulks in de meest ruime zin. In die uitoefening kan het kantoor zich laten bijstaan door personen die door hem bij de uitvoering van de opdrachten van zijn cliënten worden ingeschakeld.
Iedere aansprakelijkheid van Geleijns is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van de verzekerde komt. De notaris is lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoet aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht.
Bij het inschakelen van derden zal Geleijns zoveel als nodig is overleg met de opdrachtgever voeren. Geleijns is niet aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Geleijns met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, wordt aan de opdrachtgever een honorarium in rekening gebracht met een minimum van 50% van het voor een dergelijke opdracht normaliter door Geleijns in rekening te brengen honorarium.
Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de opdrachtgever.
Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de notaris en van al diegenen die voor hem werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.
Op de rechtsverhouding tussen Geleijns en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland. Op de dienstverlening van Geleijns is de klachten- en geschillenregeling als bedoeld in de Verordening Klachten- en geschillenregeling van de KNB van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten. De algemene voorwaarden zijn in het Nederlands en in het Engels gesteld. In geval van geschil over de inhoud of strekking van deze voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.
Een Nederlandse notaris is wettelijk verplicht transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.

General Conditions

Geleijns Uw Notaris (hereinafter: Geleijns) is the name of civil law notary M.J.G. Geleijns office which has for its aims to practice the function of civil law notary, such in the widest sense. The office may seek assistance from persons to be engaged by it to carry out instructions from its clients.
Every and all liability of Geleijns is limited to the amount which shall be paid under the professional insurance(s) relating to the matter in question, to be increased with the amount which shall be for the own risk of the insured according to the terms and conditions of the insurance policy. The civil law notary is a member of the Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) and meets the insurance obligation prescribed by the KNB.
In seeking assistance of third parties Geleijns shall insofar as necessary contact the principal. Geleijns shall not be liable for any failure of these third parties. Any instructions will only be accepted and carried out by Geleijns setting aside the articles 7:404 and 7:407 clause 2 of the Dutch Civil Code.
If an instruction is withdrawn by the principal, a notarial fee of at least 50% of the fee usually charged by Geleijns for a similar instruction shall be charged to the principal.
Payment of invoices must be made within fourteen days after the invoice date, unless otherwise agreed upon or otherwise stated. If this term is exceeded, the principal shall be in default and a late payment interest shall be due, equal to the statutory interest. If recovery measures must be taken against the principal who is in default, the costs relating to this recovery shall be for account of the principal.
All terms in these general conditions are made for the civil law notary, as well as for all persons employed by him and for those who were employed by him.
Only Dutch law applies to the legal relationship between Geleijns and the principal. On services rendered by Geleijns the complaints and disputes settlement mechanism as meant in the Verordening Klachten- en geschillenregeling (Regulation on Complaints- and Disputes) of the KNB applies. Any dispute shall be brought before the competent judge in the Netherlands only. These general conditions will also apply to supplementary and subsequent instructions. The general conditions are drawn up in the Dutch and in the English language. In case of a dispute about the contents or meaning of these conditions the Dutch text will be binding.
A Dutch civil law notary is legally obliged to report transactions with an unusual character to the governmental Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (Centre for Report of Unusual Transactions).

 

Privacyverklaring Geleijns Uw Notaris (tevens handelend onder de handelsnamen "Standaardakte.nl" en "Nationale Notaris Roosendaal")

 

Deze verklaring geeft informatie over hoe ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Onze contactgegevens

Naam kantoor: Geleijns Uw Notaris
Standaardakte.nl
Nationale Notaris Roosendaal
Adres: Molenstraat 7
Postcode / Plaats: 4701 JK Roosendaal
e-mailadres: info@uwnotaris.eu

Onze dienstverlening

Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:
- het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
- om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of
- voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het opmaken van een notariële akte of voor het uitvoeren van een andere opdracht.

Regels persoonsgegevens bij notariële akten

Als ons kantoor een notariële akte opmaakt met uw persoonsgegevens, moet de notaris zich aan wettelijke regels houden. Deze hebben invloed op de verwerking van persoonsgegevens:
1. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht in de akte zetten. Uw gegevens worden dus op een wettelijke grondslag verwerkt. 
2. De notaris moet de ondertekende akte met uw persoonsgegevens verplicht eeuwig bewaren.
3. Zodra de akte door de notaris is ondertekend, wordt het een officieel bewijsstuk. Dan mag er niets meer aan veranderd worden, ook niet als de persoonsgegevens niet kloppen. Als er wijzigingen nodig zijn, moet de notaris een     nieuwe akte maken waarin de wijziging staat.
4. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht controleren in de Basisregistraties Personen (BRP), Handelsregister, Kadaster.
5. De notaris moet verplicht uw identiteit controleren. Hij moet daarvoor een geldig identiteitsbewijs van u opvragen. De notaris is één van de weinigen die dit ook mag kopiëren met alle gegevens die erop staan.
6. Uw persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van de notaris. Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens.
7. Indien uw persoonsgegevens worden opgenomen in een notariële akte betekent dit dat de andere partijen in de akte ook uw gegevens kunnen zien. Bij inschrijving van de akte in openbare registers zijn deze gegevens tevens     zichtbaar voor derden.
8. Indien uw gegevens voorkomen in een notariële akte of in een dossier waarvan u geen opdrachtgever bent of waarbij u niet rechtstreeks betrokken bent. Dit is bijvoorbeeld het geval indien u bestuurder bent van een rechtspersoon, erfgenaam of legataris in een nalatenschap, administrateur van een vereniging van eigenaren. Als ons kantoor uw persoonsgegevens gebruikt die wij niet van u hebben ontvangen, zal dat altijd gebeuren in het kader van een aan ons verstrekte opdracht. De bron van uw gegevens is dan bijvoorbeeld: de openbare registers (o.a. het Kadaster), een makelaar in verband met een koopovereenkomst of andere adviseur die betrokken is in  een overeenkomst waarin u partij bent, schenker, volmachtgever, testateur, adviseurs die namens u een opdracht aanleveren.

Adviezen en overige diensten

Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens door ons kantoor geldt:
- De verwerking ingeval u een opdracht voor advies geeft, dan gebruiken wij uw gegevens voor onze administratie, communicatie met u, de uitvoering van de verstrekte opdracht. Voor een advies of andere opdracht vragen wij 
  gegevens zoals uw voornamen, achternaam, adresgegevens (inclusief e-mail adres) en telefoonnummer(s).
- De verwerking ingeval u ons een vraag hebt gesteld, dan gebruiken wij uw gegevens voor onze administratie, communicatie met u, uw vraag te beantwoorden. We gebruiken dan uitsluitend de gegevens die u verstrekt hebt.

Doorgeven van uw persoonsgegevens

Ons kantoor geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Als wij persoonsgegevens doorgeven aan anderen maken wij hierover afspraken met hen om uw privacy te beschermen.

Persoonsgegevens worden door ons kantoor niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons kantoor niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen). Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt en de archiefwet zijn van toepassing. Notariële akten worden eeuwig bewaard.

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw persoonsgegevens door ons kantoor worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.

Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens ons kantoor verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.

Recht op rectificatie

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. Als dit gaat om gegevens in een notariële akte, is dat niet mogelijk en zal een nieuwe akte moeten worden opgesteld als aanvulling op de onjuiste akte.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Staan de gegevens in een notariële akte, dan mag de notaris deze niet verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer uw persoonsgegevens niet worden verwerkt voor een notariële akte en u de persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen. Een dergelijke overdracht is overigens niet altijd mogelijk, aangezien wettelijke notariële plichten zich hiertegen kunnen verzetten.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Ons kantoor stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt. Mocht de notaris om die reden niet aan één van de genoemde verzoek kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor dan vernemen wij dit graag. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Privacyverklaring Centraal Levenstestamentenregister

Deze verklaring geeft informatie over hoe onze organisatie omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Onze contactgegevens
Centraal Levenstestamentenregister (CLTR)
Adres: Spui 184
Postcode / Plaats: 2511 BW Den Haag
Telefoon: 0900 114 4 114
e-mailadres CLTR: ctr@knb.nl
e-mailadres Functionaris voor gegevensbescherming: fg@knb.nl

Onze dienstverlening

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de registratie van een notariële akte in het CLTR.

Onze organisatie vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:
- om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of
- om een overeenkomst met u te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld een verzoek tot inschrijving; of
-voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

Uw persoonsgegevens bij het inschrijven van een akte in het CLTR

Het CLTR registreert op verzoek persoonsgegevens en gegevens over notariële akten om te zorgen dat uw levenstestament of volmacht gevonden en uitgevoerd kan worden.

In het CLTR worden per akte geregistreerd:
- uw volledige naam (achternaam en voornamen), geboorteplaats en – datum;
- de gegevens die nodig zijn om de notariële akte te kunnen vinden (datum, aktenummer en notaris) waarin u een levenstestament of algehele volmacht heeft opgenomen en/of verklaringen uit een eerder levenstestament of een eerdere volmacht heeft herroepen;
- om welk soort akte het gaat.

De inhoud van de akte en uw verklaringen daarin worden niet gepubliceerd in het CLTR.

Overige diensten

Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens door het CLTR geldt dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het afhandelen van inlichtingenverzoeken. Ten behoeve van deze dienstverlening vragen wij met toestemming de benodigde persoonsgegevens op van degene die een inlichtingenverzoek doet.

Het CLTR maakt de gegevens alleen bekend aan notariskantoren en als dat gewenst is voor de uitvoering van de verklaringen in de akte. Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens.

Bron van verwerkte persoonsgegevens

Als het CLTR persoonsgegevens van u verwerkt, die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de uitvoering van uw opdracht aan een notaris. De bron van die gegevens zal dan het betreffende notariskantoor zijn. De notaris is verplicht uw persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen te controleren als hij die in een notariële akte opneemt.

Doorgeven van uw persoonsgegevens

Onze organisatie geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door onze organisatie niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen). Persoonsgegevens die betrekking hebben op registraties van akten worden eeuwig bewaard.

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw persoonsgegevens door onze organisatie worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.

Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens onze organisatie verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.

Recht op rectificatie

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. Als dit gaat om gegevens die eveneens zijn neergelegd in een notariële akte, is dat niet mogelijk en zal een nieuwe akte moeten worden opgesteld als aanvulling op de onjuiste akte.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Wanneer het gaat om persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de registratie van notariële akten, dan mag onze organisatie deze persoonsgegevens niet verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer uw persoonsgegevens niet worden verwerkt voor de registratie van een notariële akte en u de persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Toestemming

Wij kunnen uw gegevens alleen registreren als u daarvoor toestemming geeft aan de houder van het CLTR, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). De inschrijving in het CLTR wordt geregeld door de notaris. U ondertekent bij de notaris een toestemmingsverklaring voor de inschrijving. Dat gebeurt meestal bij de notariële akte die u ondertekent. De notaris zorgt ervoor dat deze toestemmingsverklaring beschikbaar is voor de KNB.

U kunt de toestemming voor de vermelding van uw persoonsgegevens ook weer intrekken. Als u dat doet, kan uw akte niet meer via het CLTR worden gevonden.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Onze organisatie stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen. Mocht onze organisatie om die reden niet aan één van de genoemde verzoeken kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door onze organisatie

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie dan horen wij dit graag via fg@knb.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Cookies

De website van het CLTR plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om deze website beter te laten functioneren en om het webbezoek te monitoren, zodat wij na kunnen gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. De informatie wordt alleen op een geaggregeerd niveau gebruikt. Dat betekent dat deze niet is te herleiden tot een pc of individu.

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser